АКТА

5  Анекс школског програма

5  Планирање – акт министарства просвете_

5  Правилник о стандардима квалитета рада установе

5  Правилник о екскурзијама и настави у природи

5  Допис министра – путовања и екскурзије у приватној режији

5   Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

5  Правилник о стручном усавршавању_

5  Материјали за учитеље (планови, припреме…)

5  Материјали за наставнике (планови, припреме…)

5  Закон о основама система образовања и васпитања

5  Коментар Закона о основама система образовања и васпитања___

5  Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника

5  Правилник  о стручној спреми наставника – изборни предмети

5  Правилник о оцењивању у ОШ

5  Правилник о финансирању ОШ

5  Пројекат – енергетска ефикасност (стари део школе)

5  Пројекат – санација старог дела школе

5  Пројекат – базен

5   Шах – стручно упутство за организовање такмичења_